רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הינו חוק שנועד להסדיר פעילות תקינה של בתי עסק במדינה שמבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטחון הציבור, שמירה על בטיחות ואיכות החיים של התושבים במדינת ישראל.

מנהלת רישוי עסקים – אנה ארונס

טל': 08-9554784

נייד: 052-5866554

דוא"ל: rishuy@lehavim.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש

17/7/2024, 5/08/2024, 19/08/2024

נא לתאם מראש עם אנה לפני ההגעה.

כתובת: מרכז מסחרי ישן, שדרות תמר 1 להבים

הנחיות ראשוניות להגשת בקשה לרישיון עסק:

הדרישות להגשת בקשה לרישיון עסק הן:

 • יש לצרף טופס בקשה חתום (טופס2) קישור לטופס בקשה לרישיון עסק
 • תוכניות עסק ב-5 העתקים חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך: מהנדס/הנדסאי/אדריכל/הנדסאי אדריכלות).
 • תכנית עסק ע"פ תקנות והצו לרישוי עסקים.
 • קובץ pdf העברה במייל לפני ההגשה במייל rishuy@lehavim.muni.il

בנוסף יש לצרף את האישורים הבאים ככל שרלוונטי:

 1. תעודת רשם חברות/תעודת עוסק מורשה.
 2. צילום ת.ז. של כל השותפים ובעלי זכות החתימה.
 3. ייפוי כוח -נציג בעל העסק -צילום ת. זהות.
 4. כתובת מייל של העסק.
 5. חותמת חברה.
 6. חוזה שכירות/חכירה/בעלות.
 7. בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה ע"ס 333 ₪ לכל פריט רישוי.
 8. אישור יועץ נגישות/תצהיר ע"פ הנדרש בצו רישוי העסקים.
 9. תצהיר כבאות/תכנית בטיחות באש ע"פ הנדרש בצו רישוי עסקים.
 10. פירוט הפעילות בעסק (פרשה טכנית).

קישור לחוק רישוי עסקים:https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

קישור לתקנות רישוי עסקים:https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm