תקציב ודוחות ביקורת

תקציב

חוק יסודות התקציב, הפקודות הצווים והתקנות החלים על הרשויות המקומיות, קובעים כי הכנת התקציב ואישורו במועצת הרשות יתבצע עד 60 יום לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחס התקציב.

הצעה לצו ארנונה עם העלאה חריגה לשנת 2023 לפני אישור מועצה

הצעת תקציב לשנת 2023-קובץ סרוק

תקציב 2022

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 3

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 2

דוח רבעוני לשנת 2021 רבעון 1

תקציב 2020

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 4

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 3

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 2

דוח רבעוני לשנת 2020 רבעון 1

תקציב 2019

תקציב בלתי רגיל 2019

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019 – קובץ סרוק

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 4

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 3

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 2

דוח רבעוני לשנת 2019 רבעון 1

תקציב המועצה לשנת 2018

תקציב המועצה לשנת 2017 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2016 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2015- נתונים עיקריים

שנים קודמות:

תקציב המועצה לשנת 2014 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2013 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2011 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2010 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2009 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2008 – נתונים עיקריים

תקציב המועצה לשנת 2007 – נתונים עיקריים

 תקציב המועצה לשנת 2006 – נתונים עיקריים


דו"חות ביקורת

דוחות ביקורת (נא הקישו בקישור את השם להבים)

קובץ מונגש -דוח ביקורת לשנת 2021  דוח ביקורת לשנת 2021-חלק א-קובץ-סרוק דוח ביקורת לשנת 2021 חלק ב-קובץ סרוק

קובץ מונגש-דוח המבקר לשנת 2020  דוח המבקר לשנת 2020 חלק א – קובץ סרוק דוח המבקר לשנת 2020 חלק ב – קובץ סרוק

קובץ מונגש-דוח המבקר לשנת 2019-בדיקת מערך בטיחות במועצה ובמוסדות הציבור  דוח המבקר לשנת 2019 – בדיקת מערך בטיחות במועצה ובמוסדות הציבור פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום31 באוגוסט 2021 ומיום 30 בנובמבר 2021

קובץ מונגש-דוח ביקורת מבקר המועצה בטחון ומערך החירום במועצה לשנת 2018  דוח ביקורת מבקר המועצה – בטחון ומערך החירום במועצה לשנת 2018

דוח ביקורת 2016-2017

דוח ביקורת 2015-2016

דוח ביקורת פנימית בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים 2014