מכרזים

מכרזי עבודות, שירות וטובין

מכרז מס' 1/2022 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פסיכולוגיה חינוכית

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי ממונה על בטיחות וגיהות

מכרז 5/2021 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פסיכולוגיה חינוכית

מכרז 4/2021 – לאספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת בלהבים


מכרז 3/2021 – הצבת מבנה יביל לצורך הקמת בית כנסת בשכונת שרונית
        תוכנית בית כנסת יביל      הבהרות מבנה יביל

קול קורא3/2021 לביצוע חוגים בבתי הספר תשפ"ב

מכרז 2/2021 – שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות      תיקון מספרים סידוריים 8-9 לטופס הצעת המחיר     הבהרות למכרז הסעות

מכרז פומבי מס' 1/2021 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט על גגות בבעלות מועצה מקומית להבים

קול קורא מס' 2/2021 בקשה לקבלת הצעות מחיר – קול קורא למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון      התייחסות המועצה לשאלות הבהרה

קול קורא 1/21 לפרישת סיבים אופטיים במועצה המקומית להבים            סיבים אופטיים – תשובות להבהרות

קול קורא הפעלת חוגים

מכרז 5/20 – עריכת ביטוחי המועצה – המועד האחרון להעברת שאלות – 3/7/20         שאלות הבהרה למכרז – מכרז 5/20 עריכת ביטוחי המועצה

מכרז 4/2020 שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס       מצגת כנס מציעים

מכרז 3/2020 – אספקה התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות תוכנה ומערכות נלוות    הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות ועל שינוי תנאי המכרז
מסמכי המכרז      המפרט          "הבהרות למכרז והצעת מחיר לפרק ב"      מסמך הבהרות    הבהרות נוספות והצעות מחיר לפרקים ב1 ו-ב2 מעודכנות 

מכרז 2/2020 – שיפוץ מתנ"ס להבים

מכרז 1/2020 – ביצוע עבודות תיקון מדרכות וקירות, להלן השינויים במכרז: ענף 200 סווג מא' 1 ומעלה, הודעה על דחיית מועדי המכרז בהתאם להוראות משרד הבריאות ועל מנת שלא לפגוע בהשתתפות במכרז, המועדים שפורסמו במכרז ממועד זה ואילך מבוטלים. הודעה על מועדים חלופיים תפורסם בהמשך. עדכון: המכרז מופשר, מועד אחרון 2/6/20 שעה 13:00 האומדן השתנה, פרטים במזכירות המועצה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מכרז 3/19 – שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בלהבים (המועד האחרון הוארך ליום 8/9/19 שעה 12:00)

הודעת המועצה בדבר כוונתה להתקשר עם ספקים יחידים

מכרז 5/2019 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מכרז 4/19 הפעלת מעון נחליאלי שינוי מועדים – המכרז בוטל

מכרז 4/19 – הפעלת מעון יום נחליאלי (דרישות ביטוח – יהיה סופי ביום ראשון 12/5/19)

קול קורא – מאגר יועצים להבים – אפשרות הגשה למאגר יועצים הסתיימה

מכרז 5/2018 – הקמת בית ספר ו- 4 כיתות גני ילדים – תוכניותמפרטים

מכרז 4/2018 – שירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול – להבים

מכרז 3/2018 – אספקה של ספרי לימוד לבית הספר

מכרז 2/2018 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

קול קורא לניהול תיאום ופיקוח בפרויקטים (סטודיו למחול ומרכז נוער)

קול קורא להפעלת מעון יום נחליאלי

מכרז 1/2018 – פרסום חוזר ומכרז מתוקן – תכנון ובניית סטודיו למחול והרחבת מרכז נוער בלהבים (דפים אלו מחליפים את הפתיח למכרז 1/2018 הנמצא במלואו בשורה הבאה)

מכרז 1/2018 – תנאי מכרז, חוזה התקשרות ועוד, מפרטים וגמרים, סקיצה אדריכלית סטודיו למחול, סקיצה אדריכלית מרכז הנוער

מכרז 2/2017 – הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ (מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים) – הסתיים

מכרז 1/17 – יצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת בלהבים – הסתיים

מכרז 3/2016 ביצוע עבודות עפר שלב א' ביחידת השטח עליה מתוכנן להיבנות היכל התרבות בלהבים – המכרז בוטל

מכרז 2/2016 – עריכת ביטוחי המועצה – הסתיים

מכרז 1/16 – אספקה והתקנה של מערכות מיזוג אויר באולם הספורט בלהבים – הסתיים

מכרז 8/2015 – מתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתו"ב להבים – הסתיים

מכרז 7/2015 הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגילים ומיוחדים ולהסעות אקראיות ומיוחדות – הסתיים

מכרז 6/2015 – מתן שירותי נקיון במוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של מועצה מקומית להבים – הסתיים

מכרז 5/2015 – לפינוי אשפה ופסולת על ידי משאית דחס ומנוף משטח השיפוט של המועצה – הסתיים

מכרז 4/2015 – ניהול תיקי השקעות עבור המועצה – הסתיים

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו – הסתיים

מכרז 2/2015 – יועץ משפטי חיצוני למועצה – הסתיים

החלטות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה מס' שפ/6/2017

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה בנושא הקמה אחזקה ושיקום תשתיות את/20/2017

 

מכרזי עובדים
רשימת נציגי ציבור בוועדות בחינה

מכרז ע' 3/2022 – קצין ביקור סדיר ב- 0.5 משרה

מכרז ע' 2/2022 – מנהל מחסנים ורכז הסעות

מכרז ע' 1/2022 – מנהל ישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

מכרז ע' 5/2021 לתפקיד מנהל יחידת רכש ואספקה

מכרז ע' 4/2021 לתפקיד מנהל יחידת הנוער ברשות במשרה מלאה

מכרז ע' 3/2021 – פקח חנייה וחוקי עזר

מכרז ע' 2/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך – ניתנת בזאת הודעה להארכת המועד האחרון להגשת המועמדות, עד ליום 30/5/21 שעה 12:00

מכרז חיצוני ע' 1/2021 לתפקיד מנהל יחידת חירום ובטחון

מכרז ע' 6/2020 חשב/ת שכר ומנהל/ת חשבונות, המועד האחרון 24/12/20 שעה 14:00, לתיאום הגשת המכרז נא להתקשר 050-2041007

מכרז ע' 5/2020 – אב בית / איש תחזוקה בבית הספר במשרה מלאה

מכרז ע' 2/2020 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי במשרה מלאה – פרסום חוזר

מכרז ע' 4/20 מנהל יחידת הנוער ברשות

מכרז עובדים 2/20 מנהל ישובי לבטחון קהילתי – פרסום חוזר

מכרז 14/2019 לתפקיד רופא וטרינר רשותי – פרסום חוזר – המועד האחרון נדחה ל 9/3/2020

מכרז 3/2020 – בודק בקשות להיתרי בניה

מכרז 2/2020 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי

מכרז 1/2020 – סגן מהנדס המועצה וסגן מהנדס הועדה המקומית לתו"ב

מכרז פומבי ע' 14/2019 לתפקיד רופא וטרינר רשותי

מכרז ע 13/2019 בודק בקשות להיתרי בניה

מכרז ע 7/2019 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי (פרסום חוזר)

מכרז ע' 12/19 – מנהל יחידת הנוער ברשות

מכרז ע' 7/2019 – מנהל/ת ישובי/ת לבטחון קהילתי במשרה מלאה

מכרז ע' 11/2019 גזבר המועצה במשרה מלאה

מכרז 10/2019 – מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה

מכרז ע' 9/2019 – פסיכולוג חינוכי ב-0.33 משרה

מכרז ע' 8/2019 – מנהל שירות פסיכולוגי ופסיכולוג חינוכי ב-0.5 משרה

מכרז ע 7/19 רכז בטחון קהילתי ב – 1.0 משרה – המכרז פורסם מחדש, המועד האחרון 16/6/19

מכרז ע 5/19 עו"ס ב – 0.5 משרה

מכרז ע 6/2019 – מהנדס המועצה ומהנדס הועדה לתו"ב ב – 1.0 משרה, המועד האחרון 16/6/19

מכרז ע 4/2019 – מפקח תכנון ובניה ב – 1.0 משרה

מכרז 4/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה – פרסום חוזר

מכרז 4/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה

מכרז 3/2018 – מנהל/ת שירות פסיכולוגי ופסיכולוג/ית חינוכי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז 2/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה – פרסום חוזר

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז 6/2017 – פקח חניה וחוקי עזר ב- 0.5 משרה ופיקוח על ניקיון ופינוי אשפה ב- 0.5 משרה

מכרז 5/2017 – עובד/ת מינהל וזכאות ב- 0.5 משרה

מכרז 4/2017 – מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ב- 0.5 משרה

מכרז 3/2017 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז פנימי ע' 2/2017 – פסיכולוג חינוכי ב-0.33 משרה

מכרז פנימי ע' 1/2017 – מנהל שירות פסיכולוגי ופסיכולוגי חינוכי ב-0.5 משרה

ממלא/ת מקום מנהל מחלקת רווחה ב-0.80 משרה

מכרז 4/2016 – עובד/ת מנהל וזכאות 0.5 משרה – פרסום חוזר

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובנייה – פרסום חוזר

מכרז 7/16 – סייע בגן ילדים

מכרז 6/16 מידען תכנוני

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובניה

מכרז 4/16 עובד/ת מינהל וזכאות

מכרז 3/16 – עובד סוציאלי בחצי משרה – פרסום חוזר

מכרז עובדים 3/2016 – 2 עובדים סוציאלים ב-0.5 משרה כל אחד – הסתיים

מכרז 2/2016 – מזכיר/ת מח' הנדסה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 1/2016 – עובד/ת יח' גבייה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ב-0.5 משרה ועו"ס משפחה ב-0.3 משרה – פרסום חוזר – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ועוס משפחה ב- 0.8 משרה – הסתיים

מכרז 6/2015 – מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתו"ב – הסתיים

מכרז 5/2015 – עובד סוציאלי ב-0.5 משרה – המכרז בוטל

מכרז 4/2015 – בודק/ת בקשות להיתרים – הסתיים

מכרז 3/2015 – פקח/ית חוקי עזר ומפקח נקיון – הסתיים

מכרז 2/2015 – קב"ס -קצין/ת ביקור סדיר – הסתיים

מכרז 1/2015 – סייעות לגננות ב-0.83 משרה