ועדת תמיכות במועצה המקומית להבים

תפקיד ועדת התמיכות

להמליץ או לא להמליץ על מתן תמיכה לרבות מענק או סיוע כספי אחר, לתאגיד רשום הפועל ללא מטרה של עשיית רווחים כדי לסייע לו בפעולותיו לטובת הציבור בתחום היישוב.

הועדה גבשה נוהל תמיכות, המתפרסם באתר, שקיבל אישור מליאת המועצה.

חברי הוועדה:

שם תפקיד תפקיד במועצה טלפון דוא"ל
עדנה זטלאוי יו"ר מזכיר המועצה 08-9554779 mazkirut@lehavim.muni.il
עו"ד קרין כהן חברה יועצת משפטית 03-6913999  karin@fisher-lawfirm.com
ליליאן אדרי חברה גזברית 08-9554778 gisbarut@lehavim.muni.il

תבחיני התמיכות לשנת 2019

תמיכות מאושרות לשנת 2018

עמותת על – לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב – 5,000 ₪

בית חב"ד להבים –  10,000 ₪

עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים – 20,000 ₪

תנועת הצופים העבריים בישראל – 97,000 ש"ח

מליאת המועצה, בישיבתה מיום 18/7/17 אישרה את התמיכות הבאות:

עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים – 20,000 ₪

תנועת הצופים העבריים בישראל – 97,000 ₪

בית חב"ד להבים שעל יד צעירי חב"ד – 10,000 ₪

מליאת המועצה, בישיבתה מיום 7/6/16 אישרה תמיכות לגופים הבאים:

בית חב"ד להבים שעל ידי צעירי אגודת חב"ד – 8,000 ₪

עמותת על לקידום תכניות יחודיות לנוער בקהילה בנגב – 2,500 ₪

תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר) שבט נופר – 97,750 ש"ח ₪ (אושר בישיבה בתאריך 13.9.16).

לצפיה בדבר אופן הגשת בקשות לתמיכה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 לחץ כאן

(סעיפים 9 ו-10)

להורדת טפסים להגשת בקשות לחץ כאן

מסמכים שיש לצרף עם הבקשה

כתב התחייבות

כתב הרשאה לבנק