ועדת ערר במועצה המקומית להבים

תפקידי הוועדה

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה של הרשות, לאחר שפנה אליו בהשגה על קביעת ארנונה כללית, רשאי לערור על תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על סמך החומר בכתב שהובא לפניה, רשאית להזמין בפניה את הצדדים, לדרוש תצהיר מבעל הדין לאימות העובדות עליהן הוא מסתמך ורשאית לדרוש מסמכים נוספים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תיערך בכתב ותיחתם על ידי חברי הוועדה.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
עו"ד מתי אביב יו"ר      
מר מוטי אמדו חבר      
עו"ד נאורה עמית חברה      
  •  
  • הרכב הוועדה – 3 חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה
  • מרכזת הוועדה – מזכירת המועצה
  • מועדי ישיבות – לפי העניין