ועדת משנה לתכנון ובנייה במועצה המקומית להבים

כללי

ועדת המשנה אחראית להכנת תוכניות מפורטות וההחלטה עליהן; חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' של החוק; דיון והחלטה בבקשות לאישור שימוש חורג ומתן הקלה לפי סעיפים 146 ו- 147 של החוק; בקשה למתן צו הריסה לפי פרק י' של החוק וביצועה; המצאת חוות דעת בקשר להתנגדות כאמור בסעיף 106 לחוק; הגשת תביעה אזרחית לגביית רווחים מבניה בלתי חוקית כאמור בסעיף 219 לחוק.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
יוסי ניסן יו"ר   08-9554761 lc@lehavim.muni.il
רונית דמרי עייאש חברה סופית 14 052-4708975 ronit.damri@icl-group.com
כפיר מימון חבר ספיר 13 052-3953511 kfirmaimon@gmail.com
עו"ד קובי נודלמן חבר ברכיה 2 050-7431846 arieli848484@gmail.com
שלומי שטרית חבר חסידה 14 050-5202888 cacaob7@gmail.com

הרכב הוועדה – 6 חברי מועצה; מהנדס הרשות יהיה מהנדס הוועדה

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה

מועדי הישיבות – לפי העניין