ועדת הקצאות מקרעין

 

 

שם תפקיד
יועמ"ש המועצה יו"ר
מזכירת המועצה חברה
מהנדס המועצה חבר
גזברית המועצה חברה