ארכיון חדשות

21.10.2018 15:26: הודעה על עשייה במקרקעין

בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות החל על המועצה מכח סעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות, המועצה מתכבדת להודיע כי ביום 17/10/18 אישרה מליאת המועצה המקומית להבים הסכם התקשרות עם שירותי בריאות כללית לגבי מרכז בריאות במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 141 בגוש 100411.

הודעה על עשייה במקרקעין