מחלקת הגזברות

29.12.2022 – הודעה ממחלקת הגביה:

בשל תקלה במערכת הפקת תלושי המיסים, נשלחו לתושבים בדוא"ל תלושים שגויים.
אנו מבקשים שתתעלמו מהתלושים הללו ובימים הקרובים נשלח במקומם חדשים.
שימו לב: התלושים השגויים הם רק אלה שנשלחו בדוא"ל.

לשם מתן שירות יעל יותר במחלקת הגביה
שעות קבלת הקהל הינו:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 8:00-14:00
יום ג' – בין השעות 8:00-13:00, 16:00-19:00

מענה טלפוני במחלקת הגביה
ימים א',ב',ד'  בין השעות 14:00-16:00
יום ג' – בין השעות 8:00-13:00
יום ה' – בין השעות 14:00-15:30

מומלץ להשתמש במיילים מחלקת הגביה לשירות מהיר יותר.
malkaz@lehavim.muni.il
reute@lehavim.muni.il

ניתן לשלם את תשלום המיסים דרך האתר:https://www.paybill.co.il/Payment/WaterPayment?p=211

לשירותכם תמיד.

כניסה לתיק תושב ונרשם חדש

הסבר על מערכת תיק תושב

הודעה חשובה למקבלים הנחה בארנונה:

תושבים יקרים,

לקראת שנת 2023 אנו נערכים לקראת בקשות להנחה בארנונה .

עד היום אנו שלחנו מכתבים לכל מבקשי ההנחות בתום כל שנה לחידוש הבקשה לקראת השנה החדשה.

מעתה ואלך אנו מבקשים מכם להגיש את הבקשה בצורה מקוונת  ע"י מילוי טופס בקשה להנחה המצ"ב

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת 2023

תצהיר למשפחה חד הורית לשנת 2023

בצירוף מסמכים רלוונטיים המתבקשים והם :

להנחת ילד נכה יש לצרף לבקשה:

 • מסמך מביטוח לאומי המעיד על קבלת קצבת ילד נכה .
 •  צילום ספח ת.ז.

להנחת הורה יחיד יש לצרף לבקשה:

 • הסכם גירושין (לא כל ההסכם) רק את הדף הראשון , הדף המציין  שהילד בחזקתכם ואת הדף האחרון עם החתימות של שני הצדדים.
 • תעודת גירושין
 • ספח ת.ז. מצולם פתוח עם שמות הילדים
 • תצהיר המעיד על הסטטוס שלכם המצ"ב

בנוגע לכל שאר ההנחות  – מי שזכאי יוכל למלא את טופס הבקשה להנחה המצ"ב  בצירוף צילום ספח ת.ז. ומסמכים רלוונטיים לבקשה כגון נכות וכו'

את הבקשות והמסמכים יש לשלוח במייל:
malkaz@lehavim.muni.il

reute@lehavim.muni.il

תמיד תוכלו לפנות למחלקת הגבייה ונענה בשמחה על כל שאלה בנושא.

כללי

גזבר המועצה: אליה וינטר
טלפון: 08-9554778
פקס: 08-9554774
דוא"ל: winter@lehavim.muni.il

גזברות המועצה אחראית על המינהל הכספי. גזבר המועצה מתמנה על פי חוק (תפקיד סטטוטורי). ראש הרשות, יחד עם הגזבר, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות.
הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ורואה החשבון לעיריות. מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות – זאת, כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת, תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.
לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזבר לקיים מעקב ולמנוע היווצרות חריגות בהוצאות, כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב.

פרס שר הפנים על ניהול כספי תקין – קבלת פרס זה, מהווה צעד נוסף להגדרת הרשות המקומית כאיתנה כלכלית, הגדרה המקנה לה סמכויות להתנהלות כלכלית אוטונומית בתחומים מוגדרים.

פרס שר הפנים על ניהול כספי תקין

לשנים 2014-2015:

פרס שר הפנים על ניהול כספי תקין

לשנים 2016-2017:

פרס על ניהול תקין לשנת 2014-2015 פרס ניהול כספי תקין לשנת 2016-2017
הכרזה על המועצה המקומית להבים – מועצה איתנה: 
אישור ממשרד הפנים על מועצה איתנה

 תפקידים נוספים של גזבר המועצה:

 • מסייע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות
 • מסייע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון
 • מסייע לראש הרשות בהכנת התקציב
 • הדרכת והכוונת מנהלי היחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם
 • סיוע בהכנת מכרזים, בניהול ספר נכסים, בפיקוח על הרכש ומחסנים, בניהול והפיקוח על הערבויות ובסיוע לראש
 • הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
 • אחראי על יחידות מקצועיות נוספות כגון תקציבאים, רכש, ניהול חשבונות, חשבי שכר, שומה, גביה ועוד.

 

הודעה בדבר הפעלת שירותי שמירה בישוב,

בהתאם לחוק עזר ללהבים (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ז – 2017  – לחץ כאן. 

הארכת חוק העזר – היטל שמירה ללהבים

פרסומים:

דברי ההסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2023

הצעה לצו ארנונה עם העלאה חריגה לשנת 2023 לפני אישור מועצה

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2023

צו ארנונה לשנת 2022

הנחות מארנונה לשנת 2022

הצעה לצו ארנונה לשנת 2021 אחרי אישור מועצה לפני אישור שרים

הודעה על כוונת המועצה לשנות תעריפי ארנונה ב2021 לעסק בבית ולקרקע תפוסה

דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2021

צו ארנונה לשנת 2021

הנחות מארנונה לשנת 2021

צו ארנונה לשנת 2020

הנחה מארנונה – הודעה

הנחות מארנונה לשנת 2020

אישור חריג העלאה חריגה 5 אחוז לעסקים יוני 2019

צו הארנונה לשנת 2019

הנחות מארנונה לשנת 2019

קריטריונים לקבלת הנחה מועדת הנחות

הצעה לצו ארנונה לשנת 2019 סימוכין 1963

דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2019 סימוכין 1955

צו הארנונה לשנת 2018

הנחות מארנונה לשנת 2018

צו הארנונה לשנת 2017

הנחות מארנונה לשנת 2017

 

תקציב 2022

תקציב 2020

תקציב 2019

תקציב בלתי רגיל 2019

תקציב שנת 2018

טבלת תב"ר (תקציב בלתי רגיל) 2018

תקציב שנת 2017

טבלת תב"ר (תקציב בלתי רגיל) 2017

 

דוח ביקורת מפורט לשנת 2018

דוח רבעוני – רבעון 3 2018

דוח רבעוני לשנת 2017 – רבעון 4

דוח כספי שנתי מבוקר 2017

 

נוהל מתן הנחות בגין נזילה סמויה

הודעה לתושבים – צרופה לתושבים על שינוי בתעריפי המים לתקופה 5.2017

טבלת הכנסה ע"פ מספר נפשות לשנת 2021

הסדר חדילה טרום תביעה   נוסח חתום

הודעה לציבור בנוגע לפרסום שלטי חוצות לעסקים

טפסים להורדה:

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת 2023

תצהיר למשפחה חד הורית לשנת 2023

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית מוועדת הנחות לשנת 2023

טופס בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת 2022

טופס החלפת משלמים

טופס התקנת מד מים

טופס הצהרה על מספר נפשות (בנושא המים)

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה לנכס סגור, ריק או בשיפוץ

טופס בקשה לבטל או להפעיל הוראת קבע במיסים

טופס הוראת קבע

טופס החזר כספים לחשבון הבנק

טופס הודעה בדבר חדילת חזקה בנכס

טופס בקשה לשינוי כתובת משלם

טופס בקשה לפרסום בשלטי חוצות לתושבים שמתנהל עסק בביתם לפי קוד נכס 803

טופס מקוון לאישור קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני (יש להיכנס לקישור ולמלא את הפרטים בטופס)