מזכירות המועצה

מזכירת המועצה: עדנה זטלאווי
טלפון: 08-9554779
פקס: 08-9554774
דוא"ל: mazkirut@lehavim.muni.il

מזכיר המועצה אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים והנוהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.

תחומי אחריות של מזכיר המועצה

ישיבות המועצה וועדותיה
אחראי לזימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקול, להפצתו ושמירתו במשרדי המועצה.
אחראי לזימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות.
אחראי לארגון הבחירות המוניציפליות.
אחראי לביצוע יום הבחירות עם כל הלוגיסטיקה הכרוכה בו: פתיחה וסגירה, קיום פתקי הצבעה, ניהול פרוטוקולים ועוד.
טיפול במשאב האנושי: גיוס, קליטה והשמת עובדים, קביעת דרגות ותנאי שירות, ניוד עובדים והערכתם, פרישת עובדים, טיפול בבעיות משמעת ועוד.
רכש ואספקה: משמש כיו"ר הוועדה לרכש ובלאי שתפקידיה:
קבלת ההצעה המיטבית מבין ההצעות המוגשות לאספקת טובין או לבצוע עבודה בסכומים שנמוכים מהסכום המחייב הוצאת מכרז.
קבלת החלטה על גריעתם של פרטי ציוד אשר יצאו מכלל שימוש.
ביטוחי המועצה: אחראי לביטוחי הרשות על ידי חברת הביטוח. מקיים קשר רציף עם יועץ הביטוח של המועצה.
מינהל תקין: גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין.
אחראי איכות:
אחראי על מערכת האיכות במועצה, קיום הנוהלים בקובץ האיכות של ת"י ISO9001:2008, ISO14001:2004 ויישומם.
אחראי להדרכת עובדי המועצה.
אחראי לבדיקת וניתוח תוצאות המבדקים הפנימיים והחיצוניים.
אחראי לטיפול בתלונת לקוח.
אחראי לעדכון קובץ הנוהלים.
אחראי לייזום ובצוע ישיבת סקר הנהלה.
מכרזי הרשות: אחראי להכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, לפרסומם, לקבלת ההצעות, לכינוס ועדת המכרזים, לקבלת החלטת ראש המועצה ולהוצאה לפועל של ההחלטה.
חוק חופש המידע
אחראי לטיפול בפניות על פי חוק חופש המידע.
אחראי על הוצאת דו"ח שנתי.
תביעות משפטיות: מרכז ומטפל יחד עם גורמי הרשות והיועץ המשפטי בתביעות משפטיות.

משמש כיו"ר ועדת התמיכות של המועצה.