ועדת משנה לתכנון ובנייה במועצה המקומית להבים

כללי

ועדת המשנה אחראית להכנת תוכניות מפורטות וההחלטה עליהן; חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' של החוק; דיון והחלטה בבקשות לאישור שימוש חורג ומתן הקלה לפי סעיפים 146 ו- 147 של החוק; בקשה למתן צו הריסה לפי פרק י' של החוק וביצועה; המצאת חוות דעת בקשר להתנגדות כאמור בסעיף 106 לחוק; הגשת תביעה אזרחית לגביית רווחים מבניה בלתי חוקית כאמור בסעיף 219 לחוק.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
לוי אלי יו"ר ת.ד 1 להבים 08-9554761 lc@lehavim.muni.il
 לב בינמן  מ"מ יו"ר  סבכי 12  08-6512921  binmanl@icl-ip.com
אלון בנדט חבר דגנית 36 077-7518698 lehavim1@gmail.com
עו"ד לימור לוגסי חברה עין עבדת 15 054-7777023 orlls@walla.com
תמיר אמר חבר ברקת 7 077-3513457  tamir@raval.co.il

הרכב הוועדה – 6 חברי מועצה; מהנדס הרשות יהיה מהנדס הוועדה

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה

מועדי הישיבות – לפי העניין