ועדות המועצה

מליאת המועצה מנהלת את ענייני הרשות המקומית בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחקיקה. לצורך זה, נעזרת המועצה בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן.

בחיקוקים שונים נקבעו הועדות שהמועצה חייבת לבחור – ועדות החובה. נוסף על אלה רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ לה בעניינים, או במקרים מסויימים – כלומר, ועדות רשות. החלטות רוב הוועדות הן בגדר המלצה למליאת המועצה. יש להוציא מכלל זה את ועדת ההנחות אשר מוסמכת להחליט ואת ועדת המכרזים אשר ממליצה לראש הרשות.

להלן הוועדות במועצה המקומית להבים, על פי חלוקה לוועדות חובה ורשות. לקבלת מידע על הוועדה יש ללחוץ על הקישור של ועדה זו:

ועדות חובה הפועלות בלהבים

ועדת הנהלה
ועדת ביקורת
ועדת מכרזים
ועדות הקצאות מקרעין
ועדת איכות סביבה
ועדת מל"ח
ועדת ביטחון
ועדת ערר
ועדת הנחות
ועדת תמיכות
ועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת רכש ובלאי
ועדת קהילה ותרבות
ועדה למאבק בסמים ואלכוהול
ועדת למיגור אלימות

וועדות רשות הפועלות בלהבים

ועדת מלגות
ועדת תנועה
ועדת כספים
ועדת בריאות
ועדת חינוך גיל רך ויסודי
ועדת חינוך על יסודי
ועדת סמלים וטקסים